شنبه 13 تیر 1394 @ 08:48

این جمله از کیست : افرادی که توانایی خنداندن و خندیدن دارن قدرتمند هستند ؟

این جمله از کیست : افرادی که توانایی خنداندن و خندیدن دارن قدرت مند هستند ؟


جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید